Projekt IZROČILO

Projekt »Izročilo« izhaja iz potrebe po ohranjanju dediščinskih vsebin lokalnega območja. Stremi k in njihovemu prenosu na mlajše generacije, ozaveščanju o pomenu ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine območja in kaže na novodobne potenciale uporabe teh vsebin za razvoj podjetništva na podeželju.

V projektu bo vzpostavljena inovativna spletna platforma, na kateri bodo dokumentirane dediščinske vsebine LAS Krasa in Brkinov, prednostno v obliki kratkih dokumentarnih filmov. S tem bosta osvetljena njihova vloga v prostoru in času, njihov pomen za prihodnost. Platforma bo z naprednimi tehnologijami nudila funkcionalnosti za uporabo teh vsebin v namene izobraževanja, promocije dediščinsko bogatega lokalnega prostora,  trženja dediščinskih izdelkov in ozaveščanja o pomenu lokalne naravne in kulturne dediščine.

 Namen projekta je:

  • dvigniti prepoznavnost kulturnega izročila Brkinov in Krasa in z njim povezanih obrti, storitev in izdelkov
  • izkoristiti učni potencial kulturnega izročila in ga na inovativen način prenesti na mlajše rodove.
  • s pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij in inovativnih pristopov celostno predstaviti dediščinske obrti, izdelke in storitve in s tem 1) dvigniti dodano vrednost teh obrti, izdelkov in storitev, 2) razširiti trg za dediščinske obrti, izdelke in storitve, 3) spodbuditi nosilce dediščinskih obrti, izdelkov in storitev k uporabi sodobnih digitalnih tehnologij ter 4) osvetliti vlogo lokalne dediščine pri razvoju podjetništva, ustvarjanju delovnih mest na podeželju, ohranjanju podeželske krajine ter dvigu kakovosti življenja na podeželju.

V operaciji bo razvit prototip novega produkta, tj. plačljive spletne delavnice, poleg tega bodo v operaciji oblikovani trije novi produkti (paketne storitve), ki bodo tvorili trajno podporno strukturo za nadaljnje trženje lokalnih izdelkov/storitev/obrti. Predvidena je široka vključenost lokalnega prebivalstva, saj bo dediščinske vsebine za platformo lahko predlagal vsak občan. Vanjo bo prijavitelj tekom operacije vključeval lokalne obrtnike, poznavalce izročila, starejše ljudje s pričevanji itd. 

Učno gradivo bo tako prek platforme kot tudi prek delavnic doseglo učence/dijake na lokalnih šolah, poleg tega bo zbirka učnega gradiva, ki bo ustvarjena tekom projekta, brezplačno na voljo npr. učiteljem za prenos, da jo bodo lahko uporabljali pri približevanju kulturnega izročila mlajši generaciji.

Na dolgi rok bo platforma omogočila dodaten vir zaslužka od doma tistim, ki se bodo odločili za sodelovanje in pripravo npr. plačljivih spletnih delavnic ali trženje svojih izdelkov prek platforme. Pri organizaciji tega bo v pomoč prijavitelj, ki bo tudi po operaciji deloval kot povezovalec in upravitelj platforme. Vse vsebine na platformi bodo prevedene v angleški jezik, kar pomeni, da bodo na voljo svetovnemu občinstvu, pretakale in promovirale se bodo na množično obiskanih kanalih (npr. YouTube), s čimer bo razširjen trg za dediščinske obrti, izdelke in storitve.

Dolgoročni cilj operacije je okrepiti prepoznavnost in dodano vrednost dediščinskih obrti/storitev/izdelkov/elementov z območja LAS Krasa in Brkinov, s čimer operacija prispeva k razvoju pestre palete kakovostnih pridelkov, izdelkov in storitev.

Obdobje izvajanja projekta: od 10. 10. 2021 do 10. 6. 2023

Projektni konzorcij: Zavod Dobra pot (vodilni partner), Šolski center Srečka Kosovela iz Sežane, Jasmina Klopčič (strokovna sodelavka za pletarstvo) in podjetje za spletno programiranje SVON.

Lokacija izvajanja: Občina Divača, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Sežana in Občina Komen

Več informacij o instrumentu financiranja:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

objavljeno: 10. 11. 2021

Twitter Facebook(Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Projekt se izvaja v okviru Podukrepa 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Za vsebino je odgovoren Zavod Dobra pot. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Partnerji projekta so Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Jasmina Klopčič in podjetje SVON.)
 
 
 
EKSRP LEADER